Report

 

โครงการเปตองชุมชน ประจำปี ๒๕๕๔

ระหว่างวันที่ ๒๕  พฤษภาคม – ๔  มิถุนายน  ๒๕๕๔

ณ สนามกีฬาโรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัย

๑.  หลักการและเหตุผล

          เพื่อให้การดำเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติดในเขตพื้นที่แพร่ระบาดสำคัญของเทศบาลนครสมุทรสาครให้บังเกิดผลเป็นรูปธรรมบรรลุความสำเร็จ รวมทั้งเสริมสร้างสุขภาพพลานามัยที่ดี และมุ่งเน้นให้เด็ก เยาวชนและประชาชนทั่วไปเห็นความสำคัญในการออกกำลังกาย ตลอดจนได้เสริมสร้างความสามัคคีและมีน้ำใจนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย จึงได้จัดโครงการเปตองชุมชน ประจำปี ๒๕๕๔ เพื่อเป็นการรณรงค์ป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด  ตลอดจนยังเป็นการส่งเสริมการออกกำลังกายให้กับประชาชนและเยาวชนให้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงและสมบูรณ์  และใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์

๒.  วัตถุประสงค์

๒.๑     เพื่อเป็นการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

๒.๒     เพื่อส่งเสริมและปลูกฝังจิตสำนึกในการออกกำลังกายแก่ประชาชน, ชุมชน

๒.๓     เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความชำนาญกีฬาเปตอง  พร้อมที่จะคัดเลือกเป็นตัวแทนระดับจังหวัด

๒.๔     เพื่อเสริมสร้างความสามัคคีและมีน้ำใจนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย

๓.  เป้าหมาย

เป้าหมายรวมของโครงการฯทั้งสิ้น  จำนวน ๓๐๐ คน ประกอบด้วย

๓.๑     ประชาชนทั่วไปและเยาวชน  ในเขตเทศบาลนครสมุทรสาคร

           โดยแบ่งออกเป็น ๓ ประเภท ได้แก่          -  เยาวชนคู่อายุไม่เกิน  ๑๕  ปี             

                                                                      -  ประชาชนทีมคู่ทั่วไป                      

                                                                      -  ประชาชนอาวุโส อายุ ๖๐ ปี ขึ้นไป      

๓.๒     เจ้าหน้าที่ควบคุมการแข่งขันและคณะกรรมการตัดสินจำนวน  

           โดยทั้งนี้ให้ถัวเฉลี่ยเป้าหมายได้ตามความเป็นจริง

๕.  ระยะเวลาและสถานที่

          ๕.๑  รับสมัครระหว่างวันที่   ๒๓ พฤษภาคม – ๒ มิถุนายน  ๒๕๕๔  

          ๕.๒  แถลงข่าว  พิธีการเปิดการแข่งขันในวันที่  ๓๑  พฤษภาคม ๒๕๕๔ เวลา ๑๓.๐๐ น.

          ๕.๓  เริ่มแข่งขันในวันเสาร์ที่ ๔  มิถุนายน  ๒๕๕๔   ณ  บริเวณสนามกีฬาโรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัย

๗.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ

          ๗.๑     ประชาชนการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

          ๗.๒     ส่งเสริมและปลูกฝังจิตสำนึกในการออกกำลังกายแก่ประชาชน, ชุมชน

          ๗.๓     เด็ก เยาวชนและประชาชนมีความชำนาญกีฬาเปตอง

          ๗.๔     เสริมสร้างความสามัคคีและมีน้ำใจนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย

 ๘.  ผู้รับผิดชอบโครงการ

ติดต่อสอบถาม: กองสวัสดิการสังคม เทศบาลนครสมุทรสาคร

034-413691, 034-411208  ต่อ 110

 

 

 

 

 

 

 

 

 


กำหนดการโครงการเปตองชุมชน ประจำปี  ๒๕๕๔

ระหว่างวันที่ ๒๕  พฤษภาคม – ๔  มิถุนายน  ๒๕๕๔

แข่งขันในวันเสาร์ที่ ๔  มิถุนายน  ๒๕๕๔ 

ณ  บริเวณสนามกีฬาโรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัย

 

 ๒๓ พฤษภาคม- ๒ มิถุนายน ๒๕๕๔     

รับสมัครแ