Report

 

โครงการเปตองชุมชน ประจำปี ๒๕๕๔

ระหว่างวันที่ ๒๕  พฤษภาคม – ๔  มิถุนายน  ๒๕๕๔

ณ สนามกีฬาโรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัย

๑.  หลักการและเหตุผล

          เพื่อให้การดำเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติดในเขตพื้นที่แพร่ระบาดสำคัญของเทศบาลนครสมุทรสาครให้บังเกิดผลเป็นรูปธรรมบรรลุความสำเร็จ รวมทั้งเสริมสร้างสุขภาพพลานามัยที่ดี และมุ่งเน้นให้เด็ก เยาวชนและประชาชนทั่วไปเห็นความสำคัญในการออกกำลังกาย ตลอดจนได้เสริมสร้างความสามัคคีและมีน้ำใจนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย จึงได้จัดโครงการเปตองชุมชน ประจำปี ๒๕๕๔ เพื่อเป็นการรณรงค์ป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด  ตลอดจนยังเป็นการส่งเสริมการออกกำลังกายให้กับประชาชนและเยาวชนให้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงและสมบูรณ์  และใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์

๒.  วัตถุประสงค์

๒.๑     เพื่อเป็นการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

๒.๒     เพื่อส่งเสริมและปลูกฝังจิตสำนึกในการออกกำลังกายแก่ประชาชน, ชุมชน

๒.๓     เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความชำนาญกีฬาเปตอง  พร้อมที่จะคัดเลือกเป็นตัวแทนระดับจังหวัด

๒.๔     เพื่อเสริมสร้างความสามัคคีและมีน้ำใจนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย

๓.  เป้าหมาย

เป้าหมายรวมของโครงการฯทั้งสิ้น  จำนวน ๓๐๐ คน ประกอบด้วย

๓.๑     ประชาชนทั่วไปและเยาวชน  ในเขตเทศบาลนครสมุทรสาคร

           โดยแบ่งออกเป็น ๓ ประเภท ได้แก่          -  เยาวชนคู่อายุไม่เกิน  ๑๕  ปี             

                                                                      -  ประชาชนทีมคู่ทั่วไป                      

                                                                      -  ประชาชนอาวุโส อายุ ๖๐ ปี ขึ้นไป      

๓.๒     เจ้าหน้าที่ควบคุมการแข่งขันและคณะกรรมการตัดสินจำนวน  

           โดยทั้งนี้ให้ถัวเฉลี่ยเป้าหมายได้ตามความเป็นจริง

๕.  ระยะเวลาและสถานที่

          ๕.๑  รับสมัครระหว่างวันที่   ๒๓ พฤษภาคม – ๒ มิถุนายน  ๒๕๕๔  

          ๕.๒  แถลงข่าว  พิธีการเปิดการแข่งขันในวันที่  ๓๑  พฤษภาคม ๒๕๕๔ เวลา ๑๓.๐๐ น.

          ๕.๓  เริ่มแข่งขันในวันเสาร์ที่ ๔  มิถุนายน  ๒๕๕๔   ณ  บริเวณสนามกีฬาโรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัย

๗.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ

          ๗.๑     ประชาชนการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

          ๗.๒     ส่งเสริมและปลูกฝังจิตสำนึกในการออกกำลังกายแก่ประชาชน, ชุมชน

          ๗.๓     เด็ก เยาวชนและประชาชนมีความชำนาญกีฬาเปตอง

          ๗.๔     เสริมสร้างความสามัคคีและมีน้ำใจนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย

 ๘.  ผู้รับผิดชอบโครงการ

ติดต่อสอบถาม: กองสวัสดิการสังคม เทศบาลนครสมุทรสาคร

034-413691, 034-411208  ต่อ 110

 

 

 

 

 

 

 

 

 


กำหนดการโครงการเปตองชุมชน ประจำปี  ๒๕๕๔

ระหว่างวันที่ ๒๕  พฤษภาคม – ๔  มิถุนายน  ๒๕๕๔

แข่งขันในวันเสาร์ที่ ๔  มิถุนายน  ๒๕๕๔ 

ณ  บริเวณสนามกีฬาโรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัย

 

 ๒๓ พฤษภาคม- ๒ มิถุนายน ๒๕๕๔     

รับสมัครและส่งใบสมัครที่กองสวัสดิการสังคม

 ปิดรับสมัครในวันที่๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๔ไม่เกินเวลา ๑๒.๐๐ น.

 

๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๔                

  เวลา ๑๓.๐๐ น.           -         งานแถลงข่าวเปิดโครงการฯจัดการแข่งขัน

                                    -         รองนายกเทศมนตรี (นายภัคพล ทัศนนิพันธ์)

                                               กล่าวรายงานความเป็นมาโครงการฯ

                                    -         นายกเทศมนตรีนครสมุทรสาคร (นายกุลวัชร หงษ์คู)

                                               กล่าวเปิดโครงการฯ

                                    -         มอบของที่ระลึกให้คณะกรรมการผู้ตัดสิน

                                    -         ถ่ายรูปที่ระลึกร่วมกัน

๔  มิถุนายน  ๒๕๕๔                  

เวลา  ๐๘.๐๐ น.           -         ลงทะเบียนรายงานตัวผู้เข้าร่วมการแข่งขัน

                                             พร้อมรับเสื้อนักกีฬา ณ  สนามกีฬา ร.ณ.เทศบาลบ้านมหาชัย

เวลา  ๐๘.๓๐ น.          -         เริ่มการแข่งขันพร้อมกันทุกสนาม

                                             (กรณีมาสายเกินกว่า 15 นาที ถือว่าสละสิทธิ์การแข่ง)

เวลา  ๑๑.๓๐ น.          -         พักรับประทานอาหารกลางวัน

เวลา  ๑๗.๓๐ น.         -         นายกเทศมนตรีหรือตัวแทนมอบรางวัลผู้ชนะในการแข่งขัน

                                             และกล่าวปิดการแข่งขัน

 

ติดต่อสอบถาม  กองสวัสดิการสังคม  เทศบาลนครสมุทรสาคร

๐๓๔-๔๑๓๖๙๑ , ๐๓๔-๔๑๑๒๐๘

 

 

 

edit @ 24 May 2011 16:26:08 by titinune :X

edit @ 24 May 2011 16:28:28 by titinune :X

ผลการประกวดภาพถ่าย "ฉันมาหามหาชัย"
ที่มา
http://www.bpsthai.org/BPS_Links/Contest_L/Contest_Results/2011/Mahachai.html


การประกวดภาพถ่ายในหัวข้อ "ฉันมาหามหาชัย" ซึ่งเป็นโครงการหนึ่งขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร (อบจ.) ร่วมกับสภาหอการค้าจังหวัดสมุทรสาคร สภาอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร สมาคมถ่ายภาพกรุงเทพ ได้ทำการตัดสินภาพเมื่อวันที่ 7 มี.ค. 2554
มีผู้ส่งภาพ 203 คน มีภาพส่งประกวดทั้งสิ้น 1,848 ภาพ
โดยมีกรรมการตัดสินภาพทั้งสิ้น 7 ท่านดังนี้
1) นายยรรยง โอฬาระชิน ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์(ภาพถ่าย) ประจำปี 2550
2) นายวรนันทน์ ชัชวาลทิพากร ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์(ภาพถ่าย) ประจำปี 2552
3) นายอุดร ไกรวัตนุสสรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร
4) นายกุลวัชร หงษ์คู นายกเทศมนตรีเทศบาลนครสมุทรสาคร
5) นายอภิชิต ประสพรัตน์ ประธานสภาอุตสาหกรรม จังหวัดสมุทรสาคร
6) นายวิชิต สุรพนานนท์ชัย ที่ปรึกษาสภาอุตสาหกรรม จังหวัดสมุทรสาคร
7) นายวิชัย พรเศรษฐ์ถาวร นายกสมาคมถ่ายภาพกรุงเทพ

มีรางวัลทั้งสิ้น 23 รางวัล ประกอบด้วย

รางวัลที่ 1 เงินรางวัล 100,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัลจากผู้ว่าราชการจังหวัด
รางวัลที่ 2 เงินรางวัล 50,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัลจากรองผู้ว่าราชการจังหวัด
รางวัลที่ 3 เงินรางวัล 30,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัลจากนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร

รางวัลชมเชยจำนวน 20 รางวัล เงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศจากประธานหอการค้าจังหวัดสมุทรสาคร
และสภาอุตสาหกรรม จังหวัดสมุทรสาคร
 
 
 
รางวัลชนะเลิศ ชื่อภาพ เดินแถวลงน้ำเพื่อปลูกป่า สถานที่ บ้านโคกขาม ชื่อผู้ถ่ายภาพ ภพภูมิ ชุ่มนิกาย ข้อมูลการถ่ายภาพ กล้อง Nikon รุ่น D3s เลนส์ 70-200 mmรูรับแสง F 11 ชัตเตอร์สปีด 1/250 ISO 400 White Balance (WB) Daylight
 
 
 
รางวัลที่ 2 ชื่อภาพ ยามเย็นเมืองมหาชัย สถานที่ ท่าเรือภัตตาคาร ชื่อผู้ถ่ายภาพ ทวีศักดิ์ บุทธรักษา ข้อมูลการถ่ายภาพ กล้อง Nikon รุ่น D3s เลนส์ 16 mm รูรับแสง F 16 ชัตเตอร์สปีด 24 ISO 200 White Balance (WB) Sunlight
 
 
 
รางวัลที่ 3 ชื่อภาพ หลวงพ่อปู่วัดโกรกกราก สถานที่ วัดโกรกกราก ชื่อผู้ถ่ายภาพ กรรณิการ์ ป้องทรัพย์ ข้อมูลการถ่ายภาพ กล้อง Nikon รุ่น D3s เลนส์ 14-24 mm รูรับแสง F 22 ชัตเตอร์สปีด 4 ISO 200 White Balance (WB) Auto
 
 
รางวัลชมเชยมันเยอะเข้าไปดูเองที่
http://www.bpsthai.org/BPS_Links/Contest_L/Contest_Results/2011/Mahachai.html
สมุทรสาครจัดเทศกาลอาหารทะเลครั้งที่ 10
โชว์ศักยภาพครัวของโลกส่งเสริมท่องเที่ยว
กุมภาพันธ์ 18, 2011 
ที่มา http://www.sakhononline.com/news/?p=1797
ภาพประกอบจาก http://board.trekkingthai.com
 
ผู้ว่าฯ จุลภัทร นำทีมคณะกรรมการจัดงานแถลงข่าวเทศกาลอาหารทะเลสมุทรสาคร ครั้งที่ 10 ระหว่าง 3-7 มีนาคมนี้ ริมเขื่อนศาลเจ้าพ่อหลักเมือง เปิดขายอาหารทะเลปรุงสำเร็จกว่า 80 ร้านค้า เน้นนโยบายอาหารทะเลสะอาด รสชาดอร่อย และตลาดสดอาหารปลอดภัย